Kornéliusz Háza Misziós Egyesület

 

SMCA-2013-0838-S

A projekt tervezett kezdése:

2014. február 1., szombat

A pályázat témaköre:

Szociális szolgáltatások nyújtása

A projekt tervezett befejezése:

2015. január 15., csütörtök

A pályázott projekt teljes költsége:

8 533 800HUF

 

Jelen pályázaton igényelt támogatás összege:

7 680 420HUF

 

Jelen pályázathoz pályázó által biztosított önrész összege:

853 380HUF

 

A projekt végrehajtásáért felelős személy neve:

Dr Hecker Róbert

 

Telefon elérhetősége:

06/20 3777 456

E-mail elérhetősége:

robert.hecker@yahoo.de

 

1. A pályázati projekt fontossága, a projekt által kezelni kívánt probléma bemutatása:

A Szolnok MJV Közgyűlésének 37/2013(II.28.) határozata alapján a Kornéliusz Háza

Missziós Egyesület részt vesz Szolnok –Újváros társadalmi felzárkóztató programjának

tervezésében és végrehajtásában.

 

A Kornéliusz Háza Missziós Egyesület a program kivitelezésének háttérintézményeként hozta

létre és működteti az Újvárosi Fejlesztési Irodát. Feladata a program beavatkozási szereplői

és célterületei közötti információáramlás biztosítása, valamint a programot érintő döntések

előkészítése és végrehajtása.

 

Szolnok lakókörzeteit vizsgálva megállapítható, hogy a Szolnok-Újváros városrész a

leginkább hátrányos helyzetű terület, mely a rendszerváltást követően kezdett fokozatosan

leszakadóvá válni. Az ipari üzemek megszűnése a korábban itt foglalkoztatottak

életkörülményeinek nehezüléséhez vezetett. A városrész jelenlegi problémái nem

csupán szociális, vagy foglalkoztatási jellegűek. A városi átlagot jelentősen meghaladó

kriminalizációs ráta,és az infrastrukturális ellátottság leépülése is jelentős feszültségeket

teremt. A szociológiai felmérések szerint az alábbi problémák a legjellemzőbbek:

A lakosság képzettsége itt a legalacsonyabb, – mely a 8.általános vagy annál

alacsonyabb végzettségűek magas számában és a felsőfokú végzettségűek hiányában

mutatkozik.

Az ingatlanok méreteikben és minőségükben a városi átlag alattiak és zömében az 50-

es években épültek

A foglalkoztatás helyzete lényegesen rosszabb, mint bárhol a városban

A fiatalok aránya magasabb a városi átlagnál

A szegregátum jelenléte a városrészben tovább rontja a felzárkózás esélyeit

Ehhez a területrészhez közelebb eső ingatlanok csak nyomott áron értékesíthetőek, ez

gyorsítja a slumosodás folyamatát.

 

Speciális probléma a cigány-magyar kultúra együttéléséből eredő különbség, mely a

nehezülő gazdasági körülmények között napi konfliktusokat eredményez

A testi és lelki egészséget reprezentáló mutatók rosszabbak, mint az átlag

Nagy lemaradás mutatkozik a kultúrához való hozzájutás területén: nincs könyvtár,

művelődési központ, közösségi ház, mozi

Az Újvárosi Humán Fejlesztési Program arra épült, hogy a jelenlegi humán szolgáltatások és

erőforrások összehangolásával, a helyi kezdeményezések és civil szervezetek bevonásával

mérsékeljük a városrész lemaradását és elindítottunk egy fejlesztési, felzárkóztatási

folyamatot. A program egyedi és újszerű abban, hogy egy városrész problémakörére

összpontosít,és a már meglévő személyi, technikai és ellátási források összehangolása útján

kíván eredményt elérni.

 

Pályázatunkban a fent megnevezett problémák közül az alábbiakat kívánjuk kezelni:

1. Az itt élő roma lakosság körében az iskolai végzettség alacsony. Többségük általános

iskolai végbizonyítvánnyal sem rendelkezik

2. A gyermekek és fiatalok aránya magasabb a városi átlagnál. A cigány magyar kultúra

találkozásából, együttéléséből eredő konfliktusok e korosztály tagjai között is érzékelhetőek

3. Nincsenek a városrészben olyan közösségi terek, ahol a lakosság kulturális, közösségi

és szabadidős programokon vehetne részt, vagy a közösségi összefogás gyakorlására

lehetőség nyílna.

4. A szegregátum jelenléte a városrészben a közbiztonság romlását eredményezi. Több

esetben találkozunk az agresszió különböző formáival. A kíméletlenség, a durvaság, az

erkölcsi gátak jelentős fellazulása a viselkedésben, a beszédben egyaránt tapasztalható. Nő a

perifériára szorultak száma, a fiatalok életcél-nélkülisége, nevelési-, érzelmi deficitből fakadó

érzelmi-erkölcsi kiüresedése

 

2. A projekt céljainak bemutatása:

1. Roma lakosság általános iskolai szintre való felzárkóztatásának lehetővé tétele a

részükre indított képzéssel.

2. A különböző társadalmi és kulturális hátérrel rendelkező fiatalok közötti

feszültségoldása, közösségi programok és személyiségfejlesztő ifjúsági klubok rendszeres

működtetése által.

3. A különböző társadalmi és kulturális hátérrel rendelkező felnőttek közötti

feszültségoldása közösség építő csoportfoglalkozásokon és más, közösségépítő

rendezvényeken keresztül.(Kornéliusz kör, Újvárosi családi napok, sport napok).

Rendezvényeinknek helyet adó természeti környezet, közösségi terek (játszóterek, parkok)

tisztán tartása a lakosság és a területen működő partner szervezetek összefogásával.

4. A közbiztonság további romlásának megakadályozása érdekében 2010-ben az itt élő

lakosság köréből hoztunk létre speciális polgárőr csoportot, melynek tagjai roma és nem roma

nők és férfiak. Az ő számukra tervezett projekt elem célja az agressziókezelés technikáinak

elsajátítása és kommunikációs készségek fejlesztése. Ismeretterjesztés, speciális

bűnmegelőzési ismeretek szakirányú bővítése, illetve a polgárőrségen keresztül a lakosság

szélesebb rétegei számára is hasznosítható önvédelmi képességek elsajátítása.

 

3. A projekt célcsoportjai:

Az Újváros városrészben, a minden korosztályt megszólító programjaink résztvevőinek

és a tevékenységeink útján elért ügyfeleinknek a száma folyamatosan bővül. Az Újvárosi

Fejlesztési Iroda elmúlt három év munkája során háromszorosára növelte a kliensek számát,

mely mára már 900 fő. Egy-egy ügyfelünk több programunkban is részt vesz. Ezen a területen

élők többsége, mint a szociális térkép is mutatta, szociálisan hátrányos helyzetű emberek,akik

rászorulnak segítségünkre.

 

1. Az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező,roma lakosok számára szervezett

felzárkóztató képzési programunk kapcsán a közvetlenül érintett résztvevők létszáma 15 fő.

2. A gyermekek és fiatalok számára (7-17 év) szervezett,heti rendszerességű ifjúsági

klubfoglalkozásokon érintettek száma 40 fő.

3.Az Újvárosi Családi és Sport Napot évente két alkalommal tervezzük megrendezni. A

program célcsoportjai: a lakosság minden rétege, illetve azok a partner szervezeteink,akik

a program lebonyolításában és szervezésében vesznek részt civil összefogás keretében.

A résztvevők létszáma kb. 700 főre tehető. Felnőttek számára,az ún. Kornéliusz kör

megnevezéssel szervezett, heti rendszerességű, közösségépítő csoportfoglalkozásokat tartunk.

Célcsoportjaink: a lakosság, illetve a szervezetünk által közfoglalkozásban foglalkoztatottak.

A rendszeresen résztvevők létszáma 30 fő.

A természeti környezet és közösségi terek – civil szervezetek és a lakosok összefogásával

történő – tisztántartásában résztvevők száma 50-100 főre tehető.

4.A speciálisan működtetett polgárőrök számára tervezett agressziókezelő tréningen részt

vevők létszáma 12-15 fő. A polgárőrségen keresztül a lakosság szélesebb rétegei számára is

hasznosíthatóvá válnak a megszerzett ismeretek.

 

4. A projekt megvalósításának bemutatása:

1. A felzárkóztató program tartalma a következő: Szolnokon az Országos Cigány

Nemzetiségi Önkormányzat fönntartásában működő iskolával együttműködve az általános

iskola befejezését teszi lehetővé a program. Itt a résztvevők egy év alatt két éves iskolai anyag

esti képzésben való elsajátítására kapnak lehetőséget. A felzárkóztató program módszertana a

következő: a klienseink között felmérjük a tanulásra leginkább motiváltakat és igényt tartókat.

Tanításuk esti tagozaton, heti kétszer 8 órában történik. Az eredményes vizsgák után a

hallgatók olyan bizonyítványt kapnak, mely államilag elismert módon dokumentálja az

általános iskola elvégzését, ezáltal képessé téve őket arra, hogy a munkaügyi központok által

meghirdetett tanfolyamok részesei lehessenek. A szorgalmas tanulást egy személyre szabott, a

tanárok írásos, havi rendszerességgel adott értékelése alapján megállapított ösztöndíjjal

segítenénk. Tanáraikat ennek a pályázatnak a forrásai révén kívánjuk finanszírozni.

2. Az ifjúságot célzó személyiségfejlesztő tréning tartalma a következő: Az önismereti,

személyiség- és közösségfejlesztő csoportfoglalkozásokat, a gyermekeket, fiatalokat (7-17

éves korosztály) megcélzó ifjúsági klub résztvevőinek szervezzük. Személyiség fejlesztő

tréning módszertana a következő: a három ifjúsági klubunkat látogató fiatalokkal,

korosztályra bontva, hetente két, illetve kéthetente egy alkalommal foglalkozunk. A fiatalok

az Újvárosi Fejlesztési Iroda klienseinek családjaiból kerülnek ki. Foglalkozásaink alkalmával

a korosztályuknak megfelelő, érték közvetítő témákat dolgozunk fel, film, történet, zene

segítségével. A rendszeres foglalkozásokon túl kreatív, kézműves foglalkozásokat tartunk az

ünnepkörök tartalmához illeszkedően, vagy egyéb igényük szerint. Szervezünk számukra

kirándulásokat, évente több alkalommal egy hosszabb foglalkozás keretében főzéssel

egybekötött alkalmakat, játékdélutánokat. A szűkös anyagi lehetőségek miatt ezek a fiatalok

alig ismerik tágabb lakókörnyezetük kulturális és természeti értékeit, ezért programunkban

ilyen célú kirándulásokat, múzeumlátogatásokat is tervezünk részükre. Ezen

klubfoglalkozások célja a közösségépítés, hosszú távú kapcsolatok kialakítása.

3. A felnőtt lakosság részére szervezett közösség építő tréning tartalma a következő:

önismereti, közösségépítő csoportfoglalkozásokat vezetünk a lakosságfelnőtt tagjainak, a

Kornéliusz-kör résztvevőinek. A közösség építő tréning módszertana a következő: A

felnőttekkel az ún. Kornéliusz-körön hetente egy alkalommal találkozunk. A csoport a

lakossági körzetek véleményformálóiból, illetve a Kornéliusz Háza Szociális Szövetkezetben

dolgozó közfoglalkoztatottakból tevődik össze. Az együttlétek szabad interakciós, téma-
centrikus csoportbeszélgetések, a csoporttagok életproblémáihoz alkalmazkodó témák

feldolgozásával zajlanak.

 

Az “Újvárosi napok” tartalma a következő: Évente két alkalommal rendezzük meg

az egész városrészt megcélzó, értékteremtő, szabadidős rendezvényt, melyen a lakosok

közötti összetartozás-tudat erősítését szeretnénk mélyíteni. Az “Újvárosi napok” tartalma

a következő: kulturális jellegű, értékközvetítő szabadidős tevékenység, hagyományőrző

csoportok bemutatkozása,közös étkezés, kreatív foglalkozások,futball bajnokságok kínálata.

A területen működő civil és szakmai szervezetek, roma és magyar kisközösségek önmaguk

bemutatásával színesítik programunkat és munkálják egymás értékeinek felismerését és

megbecsülését.A szervezetünk által működtetett Újvárosi Fejlesztési Iroda munkatársi gárdája

koordinálja, szervezi és bonyolítja le a programot. A programban szereplők önkéntes alapon

vállalják a feladatokat. A színvonalas programelemek lehetőségéről szóróanyagokkal, illetve

a lakossági konzultációk, és a média közvetítő szerepét segítségül hívva tájékoztatjuk a

városrész lakosságát.

 

A közösség építő-környezet megóvó tevékenység tartalma: Azokkal, a területen működő

szervezetekkel, -amelyekkel e programon kívül is együttműködő kapcsolatban állunk

– és a lakossággal összefogva végezzük a rendezvényeinknek helyt adó közterületek,

parkok, játszóterek tisztítását, rendezését. Jelen pályázatunkban évente 3 alkalommal. A

közösségépítő- környezet megóvó tevékenység módszertana a következő: az UFI munkatársai

kezdeményezik, szervezik és hangolják össze az önkéntes segítők munkavállalási akcióit,

biztosítják a szükséges szerszámokat, felszereléseket.

 

4.A polgárőrcsoport részére szervezett agressziókezelő tréning tartalma a következő:

A „Hogyan oldjam fel?” – Konfliktus-és agressziókezelés másként szakmai tréning

témakörei:

1. agresszió-, konfliktuskezelő tréning (60 óra)

2. speciális szakmai felkészítés az állampolgárokkal, valamint elkövetőkkel és áldozatokkal

közvetlen kapcsolatba kerülő polgárőrök részére (30 óra)

Cél: A szakmai felkészítések célja elsősorban az, hogy rövid időtartamon belül, intenzív

formában, a célcsoport egyedi igényeinek megfelelő szakmai ismeretanyag kerüljön

átadásra. A polgárőrök a mindennapi tevékenységük, munkavégzésük során alkalmazni

tudják a felkészítés során megszerzett ismereteket, továbbítani tudják a projekt közvetett

célcsoportjaival (lakosság széles rétege, gyermek- és fiatalkorúak, áldozatok, bűnelkövetők)

akikkel a napi munkavégzésük során találkoznak. Speciális bűnmegelőzési ismeretek

elsajátítása.

 

Célként kezeljük, hogy a polgárőrök váljanak képessé jogellenes cselekmények –

bűncselekmények és egyes szabálysértések – áldozatai, valamint családtagjaik részére a

területi sajátosságok és lehetőségek figyelembevételével:

• az elérhető szolgáltatások tekintetében mindenre kiterjedő, terület specifikus

tájékoztatás biztosítására

• hozzá tudják segíteni az áldozatokat és/vagy hozzátartozóikat az átélt traumák

feldolgozásához

• a bűncselekmények áldozatai részére lelki támogatás biztosítására

• az eltérő kultúrából adódó előítéletek, prekoncepciók feloldása, hatékony kezelése a

kialakult konfliktushelyzetekben

• az elérhető szolgáltatások maradéktalan igénybevételéhez tájékoztatás nyújtására

A felkészítés során megszerezhető kompetenciák:

 

Hatékony agressziókezelés, erőszakmentes kommunikáció, eltérő kultúrából adódó

előítéletek, prekoncepciók feloldása, hatékony kezelése, figyelem- odafigyelés fejlesztése,

metakommunikációs készségek fejlesztése. Speciális bűnmegelőzési ismeretek elsajátítása.

 

6.1.2.) Hatások az adott szakmai területen: növekszik a lakosság egymás közötti

kapcsolatának, és az egyes közösségi színterek és a városrészben dolgozó intézmények és

szervezetek közötti együttműködésnek az intenzitása.

 

6.1.3.) Szervezeti/intézményi hasznosulás: a projekt megvalósulása során a szervezetek

konkrét akciókban találhatnak egymásra, illetve mélyíthetik el kooperációjukat. A projekt

lezárása után, a közben szerzett tapasztalatok révén, új együttműködési lehetőségekre nyílik

alkalom, illetve alkalmat nyújt mindez arra, hogy a projekt-szemlélet elmélyítése révén a

városrészben zajló társadalomfejlesztési tevékenység egyre sokrétűbb legyen.

 

6.1.4.) Saját tevékenység ennek érdekében: Az Újvárosi Fejlesztési Iroda munkatársai

rendszeresen fölkeresik az Újvárosban tevékenykedő intézményeket, keresve az

együttműködés lehetőségét nem csupán kétszereplős, hanem közös összefogáson alapuló

kapcsolatokban. Ennek eredményeképpen eddig is sok esetben sikerült a városrészben olyan

rendezvényeket szervezni és segítséget nyújtani, melyek hathatós változást eredményeztek az

érintett lakosok életében.

 

6.2.1.) Várható szervezeti változások: a projektet végrehajtó Kornéliusz Háza Missziós

Egyesület eredeti profilja a drogprevenció és az ifjúságsegítés volt. A mostani projekt

megvalósítása révén a társadalom-fejlesztés jelentősége a szervezet életében felnő a

drogprevenciós tevékenység mellé, nagyobb mértékű sokoldalúságot és hálózatosodást

eredményezve.

 

6.2.2.) A projekt végrehajtásának szervezeti hatása: a projekt végrehajtása stabilizálni, és

erősíteni fogja az UFI-nak, mint koordinációs központnak a szerepét. Ebből következően

a szervezet számára egyfajta adminisztrációs központként is megjelenik, ami a szervezeti

működés súlypontjának a Szolnok-Újvárosba történő áthelyezését vonhatja maga után.

 

6.3.1.) A projekt eredményességének mérése a szakmai területen: a projektben részt vevők

a folyamatosan vezetett ügyfélforgalmi nyilvántartás tevékenységi köreiben szerepelnek.

Ennek, a jelenléti ívek adatait összegző nyilvántartásnak révén napra készen nyomon tudjuk

követni az egyes beavatkozási színterek tevékenységeinek alakulását.

 

6.3.2.) A projekt eredményességének mérése a szervezeti területen: a heti

munkamegbeszéléseken a munkatársak írásos beszámolóit értékeljük ki, és azok alapján

elemezzük a tennivalókat. A beszámolókban szereplő adatok alapján határozzuk meg a

következő hét cselekvési programjának prioritási sorrendjét, és módosítjuk – amennyiben

szükséges – a programban foglalkoztatott munkacsoportok összetételét.

 

7. A projekt fenntarthatósága:

7.1.) Programunk olyan tevékenységeket fogalmaz meg és szeretne megvalósítani, melyek

a program befejeztével többségében más szinten, más forrásból tovább folytathatók. Erre

példa a foglalkoztatási tanácsadás, ahol a nyolcadik osztályt elvégzettek lehetőséget kapnak

egy szakképzés elsajátítására is, – ugyanakkor ennek a költségét már a Munkaügyi Központ

finanszírozza. Más esetekben – mint pl. a környezet megóvó tevékenység esetében – a

projektben beszerzett, az egyesület birtokában maradó eszközök – gereblye, sövényvágó olló,

lapát – biztosítják a folyamatos munkavégzés lehetőségét a projekt befejezése után.

 

7.2.) Szervezetünk 1996-os alapítása óta minden tevékenységünknek gerincét az önkéntes

munka adja. Ez a projektünk befejezése után is így lesz, ezért a fizetett munkatársak

számának esetleges csökkenése sem fogja ellehetetleníteni társadalomfejlesztő

tevékenységünket.

 

8. Horizontális szempontok:

8.1.) Programunk a fenntartható fejlődés elvét azáltal teljesíti, hogy nem olyan programokat

tervez, melyek pontszerű, látványos megjelenésre fókuszálnak. Sokkal inkább azokat a

lehetőségeket szeretné hozzáférhetővé tenni, melyek a közösségi energiák összefogása révén

kibontakoztathatóak, és a pozitív példa mozgósító ereje által – kisebb mértékben ugyan – de a

finanszírozás elapadása után is folytathatóak.

 

8.2.) Programunk célcsoportjában a cigányok, azon belül a fiatalok különösen centrális

szerepet töltenek be. Szeretnénk nekik minden rendelkezésünkre álló eszközt megadni

ahhoz, hogy társadalmi elszigeteltségükből ki tudjanak törni, és elismert tagjai

lehessenek közösségüknek. Önkénteseink között nagy számban találhatók cigányok, sőt,

polgárőrcsoportunk többsége roma származású. Ennek érdekében az általunk alapított

Kornéliusz Háza Szociális Szövetkezetben a munkahelyteremtés, a “Megújuló Újvárosért”

projektünkben pedig a képzés lehetőségét szeretnénk számukra hozzáférhetővé tenni.

Törekvéseink eredményességét jelzi, hogy az UFI-t egy olyan négy gyermekes cigány

asszony vezeti, akit szervezetünk patronál a szükséges képzési szint elérésében.

 

8.3.) Szervezetünk a jó kormányzás alapjaként szolgáló demokratikus alapelveket mind

működésében, mind irányító mechanizmusában elengedhetetlenül fontosnak tartja. Így a heti

munkafeladatok kijelölésekor mindenkinek lehetőséget nyújtunk arra, hogy javaslatát, látását

elmondja, és az időszerűnek-helyesnek tartott megoldásokat mindig közösségi döntésként,

nem pedig főnöki utasításra határozzuk meg. Ezáltal törekszünk arra, hogy az UFI-ban

dolgozó munkatársak is egy olyan közösséget alkossanak, mely kapcsolat-orientált döntési

mechanizmusai révén a társadalomfejlesztési programjaiban érintettek számára is követendő

példát mutat.

 

9. Kockázatkezelés:

9.1.) A projekt megvalósítása során két kockázati elem jelentkezik: az egyik, a nagyszámú

önkéntesek közreműködése miatt a kellő szakértelem hiánya, – hiszen a jó szándékú segítő-

készség sok esetben nem párosul kellő szakértelemmel. A másik az önkéntesség bázisát

alkotó motivált, lelkes hozzáállás kifulladása. Utóbbi veszélyét a növekvő társadalmi

feszültségek miatti elkeseredés és fásultság is növeli.

 

9.2.) A kockázatok elkerülése érdekében arra törekszünk, hogy az önkéntes segítőket olyan

szakemberek köré szervezzük, akik képesek a szükséges kooperáció megszervezésére, a

szakmai felügyelet biztosítására. A projekt felelőseként működő projekt-mediátor 30 éves

szakmai múltja során szerzett tapasztalata pedig bázist nyújt arra, hogy a közösségi motiváció

hasznosítható eszköztárát alkalmas időben és helyen bevethesse.

 

10. A projekt nyilvánossága:

A projektet a szervezet honlapján fényképekkel, video-klipek illetve írásos anyagok révén

minden érdeklődő számára hozzáférhetővé tesszük. A médiával, a sajtó munkatársaival

kialakított 15 éves gyümölcsöző kapcsolat eredményeképpen a projekt csomópontjairól,

fontosabb eseményeiről mind a helyi TV, mind az újság beszámol városunk lakossága

számára.

 

11. A pályázó szervezet bemutatása:

A Kornéliusz Háza Missziós Egyesületet 1995-ben alapítottuk, 2005. óta közhasznú

szervezetként működik.

 

Tevékenységeink:

1.A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodás keretében

együttműködünk a város stratégiája és cselekvési programja a drog-problémák kezelésére

dokumentum szakmai tartalmának megvalósításában.

a.)Prevenciós programok működtetése nevelési-oktatási intézményekben

b.) szakemberek szakmaközi együttműködésének erősítése szakmai továbbképzések

szervezése, vezetése által

c.)13-23 éves fiatalok között drog prevenciós céllal szabadidős tevékenységek szervezése és

lebonyolítása.

Egyesületünk részt vesz a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában, rendszeres

kapcsolatban áll általános és középiskolákkal, ahol megvalósítja programjait.

 

2.A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás

keretében az Újvárosi Humán Fejlesztési Program kialakításában és végrehajtásában

való közreműködés. Ezen belül a társadalomfejlesztési komponens önálló tervezése és

megvalósítása.

 

a.)hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

b.) hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése

c.)környezetvédelem

d.) bűnmegelőzési tevékenység az Újvárosi Polgárőrcsoport és a SZEM- mozgalom vezetése

által

 

Célunk:

I.A felnövekvő ifjúság számára alapvető normákat jelenítsünk meg olyan közösségi háttérben,

amely a széthullott család helyett közvetít feléjük elfogadást és törődést. Drog prevenciós

programjaink célja az autonóm személyiség formálása. A tanultakat rendkívüli szülői

értekezleten mutatják be szüleiknek. Ezeken az alkalmakon ismertetjük szülőcsoportjaink

programját is.

 

II. A SzMJV Közgyűlése 307/2010.(XII.9.) sz. határozatával elfogadta az Újvárosi Humán

Fejlesztési Programot. A Program működtetésének háttérintézményeként létrejött az Újvárosi

Fejlesztési Iroda, melynek szervezetünk a működtetője. Az Újvárosi Fejlesztési Iroda

információs hídként vállal szerepet az itt működő intézmények, civil szervezetek és a lakosság

között.

 

Tevékenységeink:

1. Az Újvárost érintő bizottsági ülések szervezését és helyszínét biztosítjuk. Ezek a

következők: Koordinációs -Sport- és Rekreációs,- Közbiztonsági, – Környezetfejlesztő, –

Foglalkoztatási, – és Közösségszervező bizottság.

2. Heti rendszerességgel 3 ifjúsági klubot tartunk.

3.Havi egy alkalommal lakossági fórumokat szervezünk az Újváros különböző

lakóövezeteiben.

4.A területen élő, különböző társadalmi rétegek egészének szóló, az együttélést elősegítő

programjaink: közösség –és személyiségfejlesztő csoportfoglalkozások vezetése, egész

napos családi rendezvények lebonyolítása, polgárőrcsoport működtetése, parkok, játszóterek

tisztítása

5.Az Újvárosi Fejlesztési Iroda a foglalkoztatás témakörében is tevékenykedik. Klienseinknek

a Munkaügyi Központmunkatársai havonta egy alkalommal kihelyezett tanácsadást tartanak.

6.Segélyakciókat szervezünk egyházi és civil szervezetek felajánlásaiból.

 

15. Kérjük, foglalja össze a projektjét :

A Kornéliusz Háza Missziós Egyesület Szolnok város leghátrányosabban érintett területén

végzi társadalmi felzárkóztató tevékenységét. Feladatait a Szolnok Megyei Jogú Város

Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás keretében látja el.

Ebben a lakókörzetben 5000 ember él, súlyos szociális, kulturális, képzettségi és

foglalkoztatási hátrányokkal küzdve. A városrész lakosságának 30%-a roma származású,

így speciális probléma a cigány-magyar kultúra együttéléséből fakadó feszültség és a

közbiztonság fokozatos romlása.

 

A problémák kezelésére tervezett programjaink:

1. Roma lakosság általános iskolai szintre való felzárkóztatása (15 fő)

2. Ifjúsági klubfoglalkozások vezetése heti rendszerességgel, önismereti- és

személyiségfejlesztő tartalommal. (40 fő)

3. A különböző társadalmi és kulturális hátérrel rendelkező felnőttek közötti feszültségoldása

közösségépítő csoportfoglalkozásokon és más, közösségépítő rendezvényeken keresztül.(30

fő) Atermészeti környezet (játszóterek, parkok) tisztán tartása a lakosság összefogásával.(50-

100 fő)

4. A közbiztonság további romlásának megakadályozása érdekében, a szervezetünk által

létrehozott és működtetett roma-magyar összetételű polgárőr csoport részére agressziókezelő

tréninget szervezünk 60+30 órában, 15 fő részére.

 

15/A. Kérjük, az összefoglalót angol nyelven is nyújtsa be:

The House of Kornéliusz Missionary Unity does the closeing up activity of the most

disadvantageous areas of the city of Szolnok. It accomplishes its tasks in accordance to its

agreement of cooperation with the Local Government of the County City of Szolnok.

5000 people live in this inhabitant area, struggling with serious social, cultural, educational,

and employment disadvantages. 30% of the population of the city district is of gipsy origin,

so the tensions of gipsy-hungarian coexistence and the gradual reduction of public safety are

special problems.

Our plans for handling these problems:

1. Elevation of the gipsy populace to elemental school educational level. (15 people)

2. Directing youth club activities on a weekly basis, with themes of self-knowledge and

personality development. (40 people)

3. Easing of tension between adults of diverse social and cultural backgrounds with the

use of community-building group activities and other programs(30 people). Grooming of the

natural enviroment (playgrounds and parks) by uniting the populace. (50-100 people)

4. To prevent further degradation of public safety, we organize agression-managing

training in 60-30 hours for the compound of gipsy-hungarian trainband group formed and

managed by our organization.(15 people)

15/B. Kérjük, adja meg a projekt címét angolul:

For the renewing Newtown