A szervezet bemutatása:

Egyesületünket,- a Kornéliusz Háza Missziós Egyesületet – 1995-ben alapítottuk, 2005. óta közhasznú szervezetként működik.

Célunk: 13-23 éves korú fiatalok között drogprevenciós céllal szabadidős tevékenységek szervezése és lebonyolítása, általános és középiskolákban drog prevenciós foglalkozások vezetése,  valamint  drogpreventorok  oktatása és továbbképzése.
Egyesületünk részt vesz a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában, rendszeres kapcsolatban áll általános és középiskolákkal, ahol ismerteti és megvalósítja programjait.

Programjaink rövid távú céljai:

– elérni azokat a fiatalokat, akik a fent említett programokban szívesen részt vesznek
– számukra olyan foglalkozásokat biztosítani, amelyek a bennük felmerülő kérdésekre hatékony segítséget nyújtanak

Hosszú távú céljaink:

– a programjainkba bekapcsolódó fiatalok maguk is képessé váljanak az önálló problémamegoldásra
– önmaguk is képessé váljanak a segítségnyújtásra

Ezen célok megvalósítása érdekében az elmúlt évek során az alábbi tevékenységeket folytattuk:

2005-ben indítottuk a Kereskedelmi és Vendéglátó Ipari Szakközépiskolában filmklubunkat havi rendszerességgel. Itt olyan filmeket néztünk meg együtt, amelyek témájuk alapján alkalmasak arra, hogy pozitív életmintákat közvetítsenek, jellemformáló hatást gyakoroljanak a fiatalokra. Gondolatainkat, érzéseinket a film megnézése után megosztottuk egymással.2006-ban a Humánszolgáltató Központ Drogkonzultációs Központjának munkatársai segítségével egy 10 foglalkozásból álló önismereti csoportot indítottunk középiskolás fiatalok számára. A program végén több fiatal jelezte igényét az együtt maradásra és a folytatásra.Így 2007. januártól heti rendszerességgel ifjúsági klubot működtetünk, ahol fiatalokat érdeklő témákat dolgozunk fel személyiségfejlesztő, önismereti játékokkal kiegészítve.2005 óta működik heti 2 órában az a sportkör, ahol rendszeresen 16 fiatal vesz részt futballedzéseken, illetve ezen fiatalok egy része az ifjúsági klub látogatója is.Szintén 2005 óta évente 5-6 alkalommal szervezünk ún. drogprevenciós futballbajnokságokat. A résztvevő csapatok tagjai nagyrészt szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok, /pl. lakásotthonokban élők, drogterápiás intézmény lakói, börtönből szabadult fiatalokat befogadó alapítvány felkaroltjai/, másrészt pedig középiskolás fiatalok. Rendszerint részt vesz 1-1rendőrcsapat, vagy önkormányzati alkalmazottakból álló csapat is, összesen 6-8 csapat méri össze erejét alkalmanként. A mérkőzések megkezdése előtt minden alkalommal bemutatkozik 1-1 csapat, majd elhangzik egy téma centrikus előadás zenei vagy interaktív formában, mellyel pozitív értékek közvetítése a célunk. Ezeken a programokon alkalmanként 80-100 fiatal vesz részt.2006-ban szerveztük a németországi pszichológus, Werner May nagy sikerű szemináriumát a „Nemet mondás művészete” címmel. A Szolnok Megyei Jogú Városi Rendőrkapitányság dísztermében a segítő szakma képviselőinek, a Kereskedelmi és Vendéglátó Ipari Szakközépiskolában a diákoknak és tanároknak, a Metodista Egyház Közösségi Házában a szülőknek tartott előadást a fegyelmezés és önfegyelem időszerű kérdéseiről.2007 tavaszán a svájci Best Hope Drogterápiás Intézet terápiájának és intézményének vezetői és 3 gyógyult fiatal látogatott hozzánk. Ők voltak az előadói annak a szakmai konferenciának, melyet segítő szakmájúak részére szerveztünk a Szolnok Megyei Jogú Város Egészségügyi és Szociális Osztályával és a Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal együtt működve. A konferencia témája a svájci intézet drogprevenciós koncepciójának bemutatása volt, a résztvevők létszáma 70 fő. Vendégeink érdekes, interaktív előadásokat tartottak még a város 3 középiskolájában, Abonyban a Kinizsi Pál Gimnáziumban, ill. ugyanott a Családsegítő Központ munkatársainak. Az elért fiatalok száma a hét folyamán kb.400 fő volt.2007 őszén a II.Rákóczi Ferenc Általános Iskolában „ Szülő-szoba” elnevezésű csoportokat indítottunk szülők számára, elsősorban a kommunikáció és konfliktuskezelés témaköreiben . A tervezett foglalkozások lezajlása után a szülők egy része igényelte a folytatást, így havi rendszerességgel továbbra is működik egy csoport. Krízis-csoport elnevezéssel 5 foglalkozásból álló programot indítottunk olyan szülők és nevelőszülők részére, akiknek gyermekei droghasználat következményeként bűncselekmények elkövetőivé váltak. Ezt a programot a Jász Nagykun Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának támogatásával valósítottuk meg.2007 szeptemberétől 2 kurzusban vezetőképző szemináriumot indítottunk, ahol a civil szférában dolgozó vezetők és érdeklődő munkatársaik ismerhették meg a stratégiai vezetési szemlélet alapjait.Folyamatos együttműködési kapcsolatunk van a város egészségügyi és szociális osztályával.2007 áprilisa óta rendszeres konzultációkon készítettük elő azt az iskolai drogprevenciós programot, amely 2008 októberétől kerül kipróbálásra 2 általános és egy középiskolában. A program célja, hogy matematika, történelem, magyar irodalom és etika órákon olyan témákat dolgozzunk fel a diákokkal, amelyek kapcsolódnak a tananyaghoz és egyúttal az autonóm személyiség formálódását is elősegítik. Majd egy hét után a tanulók tapasztalataikat és élményeiket kreatív módon feldolgozva bemutatják a szülőknek és iskolatársaiknak az erre a célra rendezett előadáson.Egyesületünk elnöke a KEF közösségi szekciójának vezetőjeként részt vesz annak munkájában. 1 főállású munkatárs a Gyermek és Ifjúsági Szakmai Kerekasztal tagja, valamint az Életesély Mentálhigiénés Alapítvány által létrehozott drogprevenciós városi ifjúsági programok összehangolásán dolgozó munkacsapat tagja.A 2008 októberében indult iskolai drogprevenciós program mind a tanulók, mind a tanárok és szülők részéről igen sikeresnek és eredményesnek bizonyult. Ezért 2009. február, március és április hónapban újabb 4 általános iskolai és 2 középiskolai osztályban valósítottuk meg a programot. A 2009-2010-es tanévre a város valamennyi szakiskolája,/7 intézmény/, illetve újabb általános iskolák jelezték igényüket a programban való részvételre. Az iskolákban való tevékenységünk következménye, hogy újabb fiatalok jelennek meg rendszeresen a heti önismereti foglalkozásokon, illetve a heti sportfoglalkozásokon. Ezen programok rendszeres résztvevőinek létszáma 30-35 fő.2008 szeptemberétől 1 fő félállású munkatárssal bővült szervezetünk alkalmazotti létszáma.Az új munkatárs felvételét egyrészt az iskolai program koordinálása tette szükségessé, másrészt az a tény, hogy Abonyban is megnőtt a sportfoglalkozások iránt érdeklődő fiatalok létszáma. A 30-40 fő, halmozottan hátrányos helyzetű fiatal számára az új alkalmazott vezeti heti rendszerességgel a sportfoglalkozásokat, szervezi a futballbajnokságokban való részvételüket is.

Szervezetünk főállású munkatársa részt vesz az Életesély Kiemelten Közhasznú Alapítvány által szervezett szakmai work shopon, ahol 8 szervezet/ szakmai és civil/ mutatja be egymásnak tevékenységét, programjait.A 2009/10-es tanévben 4 általános iskolában és 2 szakközépiskolában, összesen 19 osztályban vettek részt a tanulók az „Úszóleckék az árral szemben” címet viselő drogprevenciós programunkon. A tanulók itt szerzett élményeiket, tapasztalataikat rendkívüli szülői értekezleteken mutatták be szüleiknek. A programban 600 tanulót és 400 szülőt szólítottunk meg a tanév folyamán.Szülőcsoportjaink ebben a tanévben is működtek. 3 csoportot indítottunk,6 illetve 12 alkalomból álló saját élményű csoportokat, melyeken a résztvevők száma csoportonként 6-8 fő volt. A foglalkozások témáit a családon belüli kommunikáció és konfliktuskezelés kérdéskörei jelentették.17. Egyesületünk tevékenységének szükségességét és elismertségét jelzi, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009 októberében együttműködési megállapodást kötött szervezetünkkel a város stratégiája és cselekvési programja a drog-problémák kezelésére létrehozott dokumentum tartalmának megvalósítása érdekében. Az együttműködés keretében egyesületünk vállalja, hogy közreműködik:

– szakemberek szakmaközi együttműködésének erősítésében- a helyi közösségek érzékenységének és problémamegoldó készségének növelésében a drogprobléma tekintetében
– prevenciós programok működtetésében, különös tekintettel az oktatási-nevelési intézményekre
– véleményezi az önkormányzat prevencióval kapcsolatos szakmai koncepcióit

2010. júniusában az együttműködési megállapodás új elemmel bővült, mely szerint közgyűlési határozat alapján az egyesület közreműködik „ Az Önkormányzat által elfogadott Újvárosi Humán Fejlesztési program végrehajtásában”.Ennek jegyében 2010 júliusában rész vett a roma gyerekek nyári napközis tábora programjának szervezésében és lebonyolításában, valamint elindult a roma szülőcsoport program.